สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เข้าร่วมประชุมวิชาการ " ประชารัฐร่วมใจ ขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรม"

วันที่: 10/03/2560 | ส่วนกลาง

วันศุกร์ที่ 10 มี.ค. 60  สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยฝ่ายสื่อสารองค์กร เข้าร่วมประชุมวิชาการ " ประชารัฐร่วมใจ ขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรม" ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 ( พ.ศ.2559-2564 ) เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน บนพื้นฐานแห่งคุณธรรม จัดโดยคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: