สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เปิดโครงการ Startup Boot Camp ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

วันที่: 17/07/2560 | ส่วนกลาง
          นายฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (ด้านเศรษฐกิจ) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เข้าร่วมบรรยายกล่าวเปิดโครงการ Startup Boot Camp ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ DPU โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อสนับสนุน นักเรียน นักศึกษาเรียนรู้และสร้างทักษาะการปฏิบัติงานจริง หารายได้ระหว่างเรียนและเป็นการสนับสนุนนโยบาย Thailand 4.0  ของภาครัฐ ที่ผลักดัน Startup  ให้เป็นกลไกสำคัญในการสร้างนวัตกรรมต่าง ๆ โดย DEPA เป็นองค์กรหนึ่งในองค์กรสำคัญที่ช่วยผลักดันนโยบายนี้
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: