สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม depa Table Top Sale ณ กรุงจาร์กาต้า ประเทศอินโดนีเซีย

วันที่: 22/03/2560 | ส่วนกลาง

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยฝ่ายส่งเสริมการตลาด 1 ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม DEPA Table Top Sale ณ กรุงจาร์กาต้า ประเทศอินโดนีเซีย วันที่ 15 มีนาคม 2560 - ถึงวันที่ 17 มีนาคม 2560 ภายใต้โครงการส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในระดับสากล Tourism Thailand Open Platform ToTOP ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SMEs ด้านท่องเที่ยวนำไอทีไปใช้ในการซื้อขายผ่านระบบออนไลน์ ทั้งนี้ในการจัดงานมีการให้คำแนะนำการใช้งานระบบ THTOURISM และ ToTOP ให้กับผู้ประกอบการในต่างประเทศ กลุ่ม Agency Tour ทั้งที่เป็น Online Travel Agency และ Local Agency ซึ่งภายในงานมีผู้ประกอบการเข้าร่วมเจรจาธุรกิจเพื่อสินค้าในประเทศไทยไม่น้อยกว่า 300 ราย คาดว่าจะมีมูลค่าการซื้อขายไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท www.thtourism.com
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: