สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ได้เข้าร่วมงานมหกรรมการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล หรือ Personal Health Record :PHR

วันที่: 11/04/2560 | ส่วนกลาง

วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2560 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล นำโดย นายศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร คณะกรรมการบริหารฯ นายมีธรรม ณ ระนอง รองผู้อำนวยการฯ และฝ่ายส่งเสริมการตลาด1 ได้เข้าร่วมงานมหกรรมการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล หรือ Personal Health Record :PHR โดยความร่วมมือกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งภายในงานจะเป็นการเปิดรับลงทะเบียนประชาชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ให้เข้าใช้งานระบบ PHR พร้อมแนะนำวิธีใช้งาน เพื่อเป็นการขยายฐานการใช้งานระบบฯเพิ่มเติมรวมถึงยังได้มีการร่วมสาธิตการใช้งานระบบPHR และรับฟังข้อเสนอแนะความต้องการของผู้ใช้งานระบบโดยตรงเพื่อนำเป็นแนวทางในการวางแผนการพัฒนาระบบ PHR ของจังหวัดฯอย่างต่อเนื่องในอนาคต
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: