depa ขอนแก่น ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรในจังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมการสาธิตใช้เทคโนโลยี Internet of Thing สำหรับการเกษตร (IoT for smart Farm)

วันที่: 16/05/2560 | ส่วนกลาง

วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560 - สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลสาขาขอนแก่น ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรในจังหวัดขอนแก่น อาทิ สถิติจังหวัดขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น กลุ่มขอนแก่นพัฒนาเมือง กลุ่ม Thailand IoT Consortium สมาคมการค้าซอฟต์แวร์และเกษตรอำเภอซำสูง ร่วมจัดกิจกรรมการสาธิตใช้เทคโนโลยี Internet of Thing สำหรับการเกษตร (IoT for smart Farm) เช่นการใช้โดรนในการให้ปุ๋ยน้ำหรือพ่นยาซึ่งสามารถพ่นยาหรือให้ปุ๋ยได้ถึง 10/ไร่ /ครั้ง/15 ลิตร และการใช้รถไร้คนขับในการพ่นยาตามร่องแปลงผักสามารถทำงานได้ 80-100ไร่ต่อวัน โดยได้รับเกียรติจากนายปิยิน ตลับนาค ปลัดจังหวัดขอนแก่นมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ ณ แปลงเกษตรกรผู้ร่วมโครงการปลูกผักปลอดภัยปลอดสารพิษ ซึ่งจะเป็นแปลงผักต้นแบบเมืองอัจฉริยะ Khon Kaen Smartcity ณ บ้านสว่างซำโอง ต.ห้วยเตย อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลสาขาขอนแก่น

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: