depa จัดกิจกรรมเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจชุมชน ณ ศูนย์ One Stop service software and digital content

วันที่: 26/06/2560 | ส่วนกลาง

          24 มิถุนายน 2560 - DEPA สาขาภาคเหนือตอนบน ได้มีการจัดกิจกรรมเครือข่าย พันธมิตรธุรกิจชุมชน ร่วมกับ คุณต่อพงษ์ ฉิมพลี ผู้ก่อตั้ง thaiportals.com ณ ศูนย์ One Stop service software and digital content โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ แลกเปลี่ยนและแบ่งปัน เกิดการสร้างเครือข่ายธุรกิจของแต่ละประเภทของผู้ประกอบการ การนำเอาเทคโนโลยีเข้าไปใช้ในการดำเนินงาน ทักษะความรู้หรือความชำนาญของแต่ละท่านมารวมกัน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงาน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: