depa จัดกิจกรรม Accelerate Program หัวข้อ AI and Smart Cities โดย Mrs. Ayesha Khana

วันที่: 03/07/2560 | ส่วนกลาง
          30 มิถุนายน 2560 - สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จัดกิจกรรม Accelerate Program หัวข้อ AI and Smart Cities โดย Mrs. Ayesha Khana CEO and Co-founder ADDO AI
เป็นวิทยากรให้ความรู้ สามารถติดตามข่าวสารของกิจกรรม Digital Startup ได้ที่ www.digistartup.net
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: