depa จัดกิจกรรม Accelerate Program ในหัวข้อ Bot Master Transformation

วันที่: 17/10/2560 | ส่วนกลาง

   17 ตุลาคม 2560    DEPA โดยฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม จัดกิจกรรม Accelerate Program ในหัวข้อ Bot Master Transformation โดย คุณอัจฉริยะ ดาโรจน์, CEO และ Founder AIYA  เป็นวิทยากรให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมครั้งนี้เป็นการสนับสนุนการพัฒนา chatbot ด้วย Platform AI หรือ Artificial Intelligence สำหรับนักพัฒนาและ Startup เพื่อสร้าง Market Place ของ Chatbot ที่มีความฉลาดเฉพาะทาง ยกระดับการประมวลผลคำถามและเลือกคำตอบที่ถูกต้องแบบอัตโนมัติ เพิ่มช่องทางการสื่อสารและการตลาดของสตาร์ทอัพและธุรกิจ SME ให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว ประหยัดเวลา และมีประสิทธิภาพสูงสุด

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: