depa จัดงานสนับสนุนให้ความรู้ SMEs ด้านเกษตร ผู้เกี่ยวข้องตบเท้าเข้าร่วมงานจำนวนมาก เชื่อช่วยเพิ่มโอกาสทางการแข่งขัน

sme picture1
วันที่: 22/01/2561 | ส่วนกลาง

โรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์รีสอร์ท เชียงราย จังหวัดเชียงราย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ depa จัดกิจกรรมสนับสนุนและให้ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำธุรกิจของผู้ประกอบการ SMEs ด้านอุตสาหกรรมการเกษตร ได้รับเกียรติจากนายภาสกร บุญญลักษณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดงาน โดยกิจกรรมดังกล่าวมีขึ้นเพื่อส่งเสริมการตลาดให้ผู้ประกอบการ SMEs ด้านอุตสาหกรรมเกษตรมีโอกาสและช่องทางการตลาด เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันมากขึ้น ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการ SMEs ในจังหวัดเชียงราย ในการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก อาทิ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย หอการค้าจังหวัดเชียงราย ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร จังหวัดเชียงราย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงราย (พืชสวน) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) เป็นต้น 
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: