depa จัดสัมมนา และ workshop การใช้ Line@ เพื่อธุรกิจ

วันที่: 23/06/2560 | ส่วนกลาง

       17 มิถุนายน 2560 –  สมาชิกกลุ่ม Line สินค้าและบริการภาคเหนือ ซึ่งประกอบด้วยผู้ประกอบการทั่วภาคเหนือกว่า 350 คน จัดงานสัมมนา และ workshop การใช้ Line@ เพื่อธุรกิจ ณ DEPA One Stop Service Software and Digital Content Center @ Promenada Resort Mall Chaing Mai  
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: