depa จัดอบรมการใช้งานซอฟต์แวร์ ERP (Azonda)

วันที่: 23/06/2560 | ส่วนกลาง

        สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สาขาภาคเหนือตอนบน) จัดอบรมการใช้งานซอฟต์แวร์ ERP (Azonda) ให้กับผู้ประกอบการ SMEs ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (Entrepreneur Total Digital Services) ณ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น จังหวัดเชียงใหม่ โดยจัดอบรม 2 วัน ระหว่างวันที่ 17 - 18 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: