depa ต้อนรับ สนช. พร้อมประชุมร่วมความคืบหน้า Smart City

วันที่: 06/02/2561 | ภูมิภาค

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยนายประชา อัศวธีระ ผู้จัดการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคใต้ตอนบนและนายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ให้การต้อนรับ คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมวลชน  สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  นำโดย พลอากาศเอก ชาลี จันทร์เรือง  ประธานกรรมาธิการ  พร้อมทั้งประชุมร่วมกันในหัวข้อความคืบหน้าการดำเนินโครงการส่งเสริมพื้นที่พิเศษสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัล (Smart City)  รวมถึงข้อกฎหมาย ข้อจำกัดในการดำเนินกิจการด้านดิจิทัลและเยี่ยมชมบริษัท Startup ในจังหวัดภูเก็ต เพื่อช่วยกิจการงานที่สนับสนุนขับเคลื่อนและส่งเสริมการดำเนินงานโครงการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ต่อไป

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: