depa ประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ณ โรงแรม เมอเคีย เชียงใหม่

วันที่: 24/01/2561 | ส่วนกลาง, ภูมิภาค

วันที่ 22 มกราคม 2561 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ DEPA นำโดย ดร.กษิติธร ภูภราดัย รองผู้อำนวยการ กลุ่มยุทธศาสตร์และบริหาร และ DEPA สาขาภาคเหนือตอนบน ร่วมกันจัดประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ณ โรงแรม เมอเคีย เชียงใหม่ โดยมุ่งเน้นการจัดทำแผนการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลลงสู่ระดับปฏิบัติร่วมกัน โดยมีผู้บริหารองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนในเขตภาคเหนือ ให้ความสนใจและเข้าร่วมระดมความคิดเห็น เพื่อนำไปสู่แผนปฏิบัติในแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมของ DEPA ให้มีความชัดเจนและตอบโจทย์ความต้องการในพื้นที่ได้มากยิ่งขึ้น
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: