depa ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน "โครงการส่งเสริมการตลาดให้ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ภายในอุตสาหกรรมหลัก"ณ นครราชสีมา

วันที่: 20/10/2560 | ส่วนกลาง

            20 ต.ค. 60  สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยนายวิศิษฏ์ ไหมเพ็ชร ผู้แทนสำนักงานฯ เดินทางเข้าพบ นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยผู้แทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัด หอการค้าจังหวัด พาณิชย์จังหวัด พัฒนาชุมชนจังหวัด สถิติจังหวัด และศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 6 สมาพันธ์ SMEs ณ หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา เพื่อประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน "โครงการส่งเสริมการตลาดให้ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ภายในอุตสาหกรรมหลัก" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการตลาดแก่ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ให้มีโอกาสและช่องทางการตลาดเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการและสร้างความร่วมมือในหน่วยงานจังหวัดนครราชสีมาด้วย
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: