depa ร่วมกับจังหวัดระยอง เตรียมความพร้อมการจัดงาน "โครงการส่งเสริมการตลาดให้ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ภายในอุตสาหกรรมหลัก"

วันที่: 31/08/2560 | ส่วนกลาง
          ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ได้เดินทางเข้าพบ หัวหน้างานส่วนจังหวัดระยอง สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด  สภาอุตสาหกรรมจังหวัด และหอการค้าจังหวัด ณ จังหวัดระยอง เพื่อประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน "โครงการส่งเสริมการตลาดให้ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ภายในอุตสาหกรรมหลัก" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการตลาดแก่ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ให้มีโอกาสและช่องทางการตลาดเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการและสร้างความร่วมมือในหน่วยงานจังหวัดระยองต่อไป
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: