depa ร่วมกับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดกิจกรรม Tech Startup club ในหัวข้อ “Startup Adventure (แนะนำโลกสตาร์ทอัพ)

วันที่: 15/08/2560 | ส่วนกลาง, ภูมิภาค

สำนักงานส่งสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สำนักงานใหญ่ และ สาขาภาคอีสานตอนกลาง หรือ depa ร่วมกับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดกิจกรรม Tech Startup club ในหัวข้อ “Startup Adventure (แนะนำโลกสตาร์ทอัพ) และกิจกรรมเปิดคลับ โดยได้รับเกียรติดร.ยุทธนา ศรีสวัสดิ์ (ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ลีเกิลไดรฟ์ จำกัด และหนึ่งในทีมผู้พัฒนา iTAX:Startup มาเป็นวิทยากร) เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: