depa ร่วมบรรยาย งาน โลกดิจิทัลกับการพัฒนา SMEs ไทย ปี 2561 สร้างเครือข่าย

วันที่: 02/02/2561 | ส่วนกลาง

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.กษิติธร ภูภราดัย รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กลุ่มยุทธศาสตร์และบริหาร เป็นผู้แทนจาก depa ร่วมบรรยายงาน ในหัวข้อ “โลกดิจิทัลกับการพัฒนา SMEs ไทย ปี 2561” จัดโดย
สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่ 2 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ เพื่อมุ่งให้ผู้นำสร้างเครือข่ายผู้นำเพื่อรับรู้ทิศทางการพัฒนา SMEs ไทยเพื่อให้สอดคล้องกับยุค SMEs 4.0 นำไปสู่การขับเคลื่อนประเทศผ่าน SMEs ไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: