depa ร่วมเสวนา งาน “NextGen – Digital Innovation Solution”

วันที่: 30/01/2561 | ส่วนกลาง

เมื่อวันที่ 30 มกราคม ที่ โรงแรม เชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ depa โดย ดร.ภาสกร ประถมบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กลุ่มโครงการพิเศษและผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาดิจิทัลและนวัตกรรม ร่วมเสวนาในงาน “NextGen – Digital Innovation Solution” โดยได้แลกเปลี่ยนข้อมูลอันเป็นประโยชน์แก่สำนักงาน อาทิ ขอบเขตการทำงานและความรับผิดชอบของ depa เกี่ยวกับนวัตกรรมใหม่ๆในยุคดิจิทัล ที่มาและความสำคัญของ Smart City ที่ทาง depa เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนและโครงการอื่นๆที่ทาง depa ร่วมขับเคลื่อน    
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: