depa ร่วมแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมการผลิต พร้อมสร้างเครือข่าย ณ ประเทศสิงคโปร์

วันที่: 27/10/2560 | ส่วนกลาง

24 - 27 ตุลาคม 2560 - สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยนายวรฉัตร เดชโยธิน หัวหน้างานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลอาวุโสและน.ส.พิมสิริ พันธุ์ปรีชากิจ นักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลอาวุโส เป็นผู้แทนสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลในการเข้าร่วมงาน Manufacturing Solution Expo 2017 (MSE 2017) ณ ประเทศสิงคโปร์
       การแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพของธุรกิจรวมทั้งสร้างเครือข่ายครั้งนี้ เป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจ โดยดีป้า นำทีมผู้ประกอบการซอฟต์แวร์เข้าร่วมจำนวน 4 บริษัท ได้แก่ บริษัท inlinias  บริษัท pichaya solution บริษัท itthirit และ บริษัท brid system โดยได้รับเกียรติจากคุณฐิตินันทนา ตันศรีสกุล ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ประจำประเทศสิงคโปร์ เข้าเยี่ยมชมบูทดีป้าและให้ความสนใจในการจัดงานและสร้างเครือข่ายในต่างประเทศร่วมกันในอนาคตต่อไป
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: