depa ลงพื้นที่สำรวจ และเก็บข้อมูลชุมชนกลุ่มเป้าหมายใน จังหวัดระยอง

วันที่: 29/01/2561 | ภูมิภาค

วันที่ 24 มกราคม ที่จังหวัดระยอง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือ depa ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลชุมชนกลุ่มเป้าหมายในจังหวัดระยอง ประกอบไปด้วย 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนหนองหอย ชุมชนคลองน้ำขุ่น ชุมชนซากโดน โดยได้หารือร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ในพื้นที่หอการค้าจังหวัดระยอง เกษตรอำเภอ นายกเทศมนตรีและผู้นำชุมชน ในการคัดเลือกชุมชนกลุ่มเป้าหมาย
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: