depa สาขาภาคเหนือตอนบน ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการลงทุนตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ณ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่: 16/08/2560 | ส่วนกลาง, ภูมิภาค

15 สิงหาคม 2560 : ผู้จัดการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคเหนือตอนบน เข้าร่วมประชุมหารือ  เกี่ยวกับการลงทุนตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น รวมทั้งปัญหา และข้อเสนอแนะต่าง ๆ โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน นางหิรัญญา สุจินัย และผู้บริหารระดับสูง เครือข่ายภาคเอกชนในภาคเหนือ ร่วมหารือ ณ ห้องประชุมอาคารแอร์พอร์ทบิซิเนส พาร์ค จังหวัดเชียงใหม่
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: