depa สาขาภาคใต้ตอนบน ต้อนรับ ม.เชียงใหม่ ศึกษาดูงาน Smart City Phuket

วันที่: 23/06/2560 | ส่วนกลาง

DEPA สาขาภาคใต้ตอนบน ให้การตอนรับ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อมาศึกษาดูงานพร้อมทั้งบรรยายในหัวข้อ Smart City Phuket  พัฒนาทักษะและความเข้าใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับบุคลากรคณะรัฐศาสตร์ โดยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางาน สร้างนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานและสังคม ตามนโยบาย Thailand 4.0

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: