depa สาขาภาคใต้ตอนบน เปิดกิจกรรมอบรม “การสร้างผังเมือง 3 มิติ”

วันที่: 03/07/2560 | ส่วนกลาง

          1 กรกฏาคม 2560 - สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคใต้ตอนบน นำโดย คุณประชา อัศวธีระ เปิดกิจกรรมอบรม “การสร้างผังเมือง 3 มิติ” มุ่งเน้นให้บุคลากรของภาครัฐ
และภาคเอกชนที่เกี่ยวกับการออกแบบผังเมืองมีความรู้ความสามารถและมีทักษะทางด้าน BIM City Model รูปแบบ 3D Visualization เพื่อร่วมกันพัฒนาระบบแผนที่ภูเก็ตในรูปแบบ 3 มิติ สำหรับการวางผังเมือง ต่อยอดการลงทุน การบังคับใช้กฎหมาย และสนับสนุนการพัฒนาโครงการ Smart City ทั้ง 7 ด้าน ต่อไป
โดยเริ่มอบรมตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน – 30 กันยายน 2560 ณ สำนักงานฯ สาขาภาคใต้ตอนบน
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: