depa หารือรองผู้ว่าพิษณุโลกและหน่วยงานอื่นหวังตั้งสาขา

วันที่: 02/02/2561 | ภูมิภาค

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ นายพงศ์ศักดิ์ อริยจิตไพศาล ผู้จัดการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคเหนือตอนบน พร้อมคณะ ได้เดินทางเข้าพบหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดพิษณุโลก อาทิ นายบำรุง รื่นบรรเทิง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  นางนงเยาว์  ก่อการรวด ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 พิษณุโลก ผู้แทนจากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 สมาพันธ์ SME จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พิษณุโลก  SME Bank รวมถึงได้เข้าพบรองศาสตราจารย์ ดร.รัตติมา จีนาพงษา รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อหารือถึงการจัดตั้ง depa สาขาภาคเหนือตอนล่าง และความร่วมมือสำหรับโครงการต่าง ๆ ของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลอีกด้วย

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: