depa เข้าร่วมต้อนรับคณะนักลงทุนประเทศญี่ปุ่น ที่เข้าเยี่ยม SKP อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ศรีราชา

วันที่: 14/09/2560 | ส่วนกลาง
        13 กันยายน 2560 - ทีมดิจิทัลพาร์ค โดยคุณสัชญา ผจก.โครงการพิเศษ ฝ่ายส่งเสริมเขตนวัตกรรมดิจิทัลและฝ่ายพัฒนากำลังคนฯ เข้าร่วมต้อนรับคณะนักลงทุนประเทศญี่ปุ่น ที่เข้าเยี่ยม SKP อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ศรีราชา และ ร่วมแนะนำโครงการดิจิทัลพาร์คแก่คณะฯ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: