depa เดินหน้ารับฟังความคิดเห็นต่อเนื่องในภาคอีสาน เพื่อแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ชัดเจน ตอบโจทย์พื้นที่

วันที่: 22/01/2561 | ส่วนกลาง, ภูมิภาค

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ depa นำโดย ดร.กษิติธร ภูภราดัย รองผู้อำนวยการ depa และ depa สาขาภาคอีสานตอนกลาง จัดประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยมุ่งเน้นการจัดทำแผนการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลลงสู่ระดับปฏิบัติร่วมกัน ซึ่งมีผู้บริหารองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนในเขตภาคอีสาน ให้ความสนใจและเข้าร่วมระดมความคิดเห็น เพื่อนำไปสู่แผนปฏิบัติสำหรับแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ให้มีความชัดเจนและตอบโจทย์ความต้องการในพื้นที่ได้มากยิ่งขึ้น
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: