depa โชว์ แอป SEE THRU Thailand ขับเคลื่อนราชการทันสมัย

วันที่: 27/02/2561 | ภูมิภาค

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ depa โดยสำนักงานสาขาภาคอีสานตอนกลาง เข้าร่วมจัดนิทรรศการ ภายในงานสัมมนา GovChannel Road Show 2018 : Digital Local Government  ขับเคลื่อนราชการทันสมัย บริการประชาชนรวดเร็ว ทันใจ โดยมีนางสาวอัจฉรินทร์  พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาโดยวัตถุประสงค์การจัดงาน  เพื่อสนับสนุนการยกระดับความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐให้สามารถทำงานอย่างบูรณาการ เพื่อนำไปสู่การบริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ทั่วถึงและเท่าเทียม ผ่านช่องทาง GovChannel ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน ไปยังส่วนภูมิภาคเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรส่วนท้องถิ่นร่วมกันขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลในระดับภูมิภาค depa ได้นำแอปพลิเคชัน SEE THRU Thailand  เป็นแอปพลิเคชันที่ใช้เทคโนโลยี AR (Augmented Reality) ผสานเอาโลกแห่งความจริง (Real)เข้ากับโลกเสมือน (Virtual) เพื่อให้ภาพที่เห็นในจอกลายเป็นวัตถุ 2 หรือ 3 มิติ ลอยอยู่เหนือพื้นผิวจริง ซึ่งเมื่อนำมาผสมแหล่งท่องเที่ยวภายในจังหวัดอุบลราชธานีจะเป็นการเปิดมุมมองในการนำเสนอข้อมูลการท่องเที่ยวรูปแบบที่แตกต่างและตอบโจทย์พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวได้ดี โดยเฉพาะผู้ที่ชอบท่องเที่ยวโดยตัวเอง  พร้อมทั้งสามารถค้นหาที่พัก ร้านอาหารและบริการต่าง ๆได้อีกด้วย ภายในงานมีผู้สนใจดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้เป็นจำนวนมาก
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: