depa ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)

วันที่: 08/09/2560 | ส่วนกลาง

               7 กันยายน 2560 – ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ได้ให้การต้อนรับผู้เข้าอบรมหลักสูตร DE4M รุ่นที่ 6 และเจ้าหน้าที่ จำนวน 22 ท่าน  จากมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)
                โดย DEPA ได้บรรยายถึงภารกิจและนำเจ้าหน้าที่จาก IRDP เยี่ยมชมสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยในส่วนของการบรรยาย ได้กล่าวถึงภารกิจด้านการส่งเสริมและพัฒนาการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจและอุตสาหกรรม การให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล การส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเผยแพร่ผ่านสื่อที่เป็นประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ของสำนักงานฯ การต้อนรับคณะฯ IRDP ครั้งนี้ เป็นการสานสร้างเครือข่ายที่ดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนในด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ผลักดันให้ประเทศไทยเข้าสู่ Digital Economy และเพื่อประโยชน์ในการสร้างระบบการทำงานในเชิงบูรณาการต่อไ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: