ข่าวสารของ DEPA

06
ก.พ.
263 ครั้ง

ดีป้าดันอุตสาหกรรมดิจิทัลติดปีกด้วยสมาร์ทวีซ่า เพิ่มสิทธิต่างชาติ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ นักลงทุน ผู้บริหารระดับสูงผู้ประกอบการด้านดิจิทัล พำนักในไทยได้ 4 ปี หวังดึงการลงทุนและความรู้ดันเศรษฐกิจไทย ดีเดย์ 1 กพ.61

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการ ดีป้า กล่าวว่า ดีป้าส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัลด้วยโครงการสำคัญ คือ สมาร์ทวีซ่า ซึ่งเป็นโครงการที่ริเริ่มขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์และความสะดวกที่มากกว่าเดิม ให้กับชาวต่างชาติที่ต้องการมาทำงานหรือลงทุนในประเทศไทยในอุตสาหกรรมดิจิทัล ทั้งนี้เพื่อดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถจากต่างชาติให้เข้ามาแลกเปลี่ยนความรู้และช่วยผลักดันเศรษฐกิจในประเทศไทย  โดยกลุ่มเป้าหมายหลักคือ บุคลากรในอุตสาหกรรมดิจิทัล เช่น ผู้เชี่ยวชาญทักษะสูง เป็นนักคิดสร้างสรรค์ที่จะเป็นผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ เพื่อสร้างนวัตกรรมสำหรับขับเคลื่อนประเทศไทย  นักลงทุนด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และผู้บริหารระดับสูง ใน 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไทย 
 

depa ระดมความคิดทำแผนกลยุทธ์องค์กร

เมื่อวันที่ 30 มกราคม ที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ depa ห้องประชุม C-01 ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร เชิญฝ่ายต่าง ๆ ประชุมระดมความคิดสำหรับวิเคราะห์ SWOT ขององค์กร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งสำหรับการจัดทำแผนกลยุทธ์องค์กร

171 ครั้ง วันที่: 30 มกราคม 2561

depa ขยายความร่วมมือ นำนวัตกรรมจากแคนาดาสู่ Smart City

เมื่อวันที่ 29 มกราคม ณ โรงแรม AVANI จ.ขอนแก่น สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ depa ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตแคนาดา, หอการค้าจังหวัดจอนแก่น, สภาอุตสาหกรรม และบริษัท ขอนแก่น พัฒนาเมือง (KKTT) จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากประเทศแคนาดาสู่ การพัฒนาเมือง Smart City นำโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมภาครัฐและเอกชน ให้การต้อนรับ นักธุรกิจจากประเทศแคนาดา เพื่อสานความสัมพันธ์และแสวงหาความร่วมมือ หาพันธมิตรทางการค้าในการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ จากประเทศแคนาดาสู่การพัฒนาเมืองขอนแก่นให้เป็น Smart City อย่างเต็มรูปแบบในอนาคตอันใกล้
 

219 ครั้ง วันที่: 29 มกราคม 2561

depa มุ่งให้ความเข้าใจนโยบาย Smart City

เมื่อวันที่ 29 มกราคม ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี จัดงานสัมมนาและอบรม เชิงปฏิบัติการ Smart Living and Safety for Smart City รุ่นที่ 1 โดยมี ดร.ภาสกร ประถมบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กลุ่มโครงการพิเศษและผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาดิจิทัลและนวัตกรรม ร่วมบรรยายในประเด็น “นโยบายสนับสนุนทางด้าน Smart City” โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งเป็นส่วนช่วยในการสร้างความเข้าใจให้กับผู้เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ภายในงานยังมีการประเด็นน่าสนใจ อาทิ เตรียมพร้อมสู่ Smart City และ Smart living platform สำหรับ POC ปีที่ 1, นโยบายสนับสนุนทางด้าน CCTV for public Safety           

250 ครั้ง วันที่: 29 มกราคม 2561

depa อบรมแนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

วันที่ 29 มกราคม โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เปิดอบรมแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เพื่อความเข้าใจและสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
 

183 ครั้ง วันที่: 29 มกราคม 2561

depa เปิดตัวเข้มข้นหลักสูตร Digital CEO

เมื่อวันที่ 27 มกราคม ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พร้อมด้วยคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตร ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 1 ร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศและศึกษาดูงานในวันที่สอง โดยเข้าร่วมฟังบรรยาย Medical Tourism & Digital Marketing ของโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ซึ่งได้รับเกียรติจาก นพ.สีหราช โลหชิตรานนท์ ผอ.โรงพยาบาลฯ ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ผู้เข้าอบรมฯ ต่างให้ความสนใจและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเข้มข้น อันจะนำมาซึ่งการส่งเสริมและบูรณาการเครือข่ายสังคมเศรษฐกิจดิจิทัลตามเป้าประสงค์ของหลักสูตรฯ ถือเป็นการเปิดหลักสูตร DigitalCEO รุ่นที่ 1 ได้อย่างประทับใจ
 

275 ครั้ง วันที่: 29 มกราคม 2561

depa ลงพื้นที่สำรวจ และเก็บข้อมูลชุมชนกลุ่มเป้าหมายใน จังหวัดระยอง

วันที่ 24 มกราคม ที่จังหวัดระยอง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือ depa ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลชุมชนกลุ่มเป้าหมายในจังหวัดระยอง ประกอบไปด้วย 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนหนองหอย ชุมชนคลองน้ำขุ่น ชุมชนซากโดน โดยได้หารือร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ในพื้นที่หอการค้าจังหวัดระยอง เกษตรอำเภอ นายกเทศมนตรีและผู้นำชุมชน ในการคัดเลือกชุมชนกลุ่มเป้าหมาย
 

109 ครั้ง วันที่: 29 มกราคม 2561

depa บุกภูเก็ตแกะรอยจังหวัดนำร่อง Smart City

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 26 มกราคม ที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือ depa สาขาภาคใต้ตอนบน จังหวัดภูเก็ต คณะผู้บริหารนำโดยนายธีรนันท์ ศรีหงส์ ประธานกรรมการกำกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ นายวิทัย รัตนากร กรรมการกำกับฯนายอนุพร อรุณรัตน์ กรรมการกำกับฯ ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร กรรมการกำกับฯ  ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ดร.กษิติธร ภูภราดัย รองผู้อำนวยการฯ กลุ่มยุทธศาสตร์และบริหาร ดร.ภาสกร ประถมบุตร รองผู้อำนวยการฯ กลุ่มโครงการพิเศษและผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาดิจิทัลและนวัตกรรม นายมีธรรม ณ ระนอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานฯ (ด้านธุรกิจและกิจการสาขา) และนายพรชัย หอมชื่น ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานฯ (ด้านยุทธศาสตร์และบริหาร) เดินทางเยี่ยมชม “ศูนย์สั่งการ CCTV จังหวัดภูเก็ต” ณ สำนักงานป้องและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 โดยมีนายประชา อัศวธีระ ผู้จัดการสาขาภาคใต้ตอนบน ทำหน้าที่พาเยี่ยมชม
 
710 ครั้ง วันที่: 26 มกราคม 2561

depa จัดงานครบรอบ 1 ปี หน่วยงานภาครัฐ - เอกชน ตบเท้าแสดงความยินดี พร้อมบริจาคช่วยเหลือศิริราชมูลนิธิ

depa จัดงานครบรอบ 1 ปี หน่วยงานภาครัฐ - เอกชน ตบเท้าแสดงความยินดี พร้อมบริจาคช่วยเหลือศิริราชมูลนิธิ
 

252 ครั้ง วันที่: 24 มกราคม 2561

depa ไม่หยุด สื่อทุกช่องทางตอกย้ำก่อนงาน ADE หวังสร้างประโยชน์แก่ผู้ร่วมงาน

depa ไม่หยุด สื่อทุกช่องทางตอกย้ำก่อนงาน ADE หวังสร้างประโยชน์แก่ผู้ร่วมงาน
 

180 ครั้ง วันที่: 24 มกราคม 2561

depa ประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ณ โรงแรม เมอเคีย เชียงใหม่

depa ประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ณ โรงแรม เมอเคีย เชียงใหม่

177 ครั้ง วันที่: 24 มกราคม 2561

depa เดินหน้ารับฟังความคิดเห็นต่อเนื่องในภาคอีสาน เพื่อแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ชัดเจน ตอบโจทย์พื้นที่

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ depa นำโดย ดร.กษิติธร ภูภราดัย รองผู้อำนวยการ depa และ depa สาขาภาคอีสานตอนกลาง จัดประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยมุ่งเน้นการจัดทำแผนการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลลงสู่ระดับปฏิบัติร่วมกัน ซึ่งมีผู้บริหารองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนในเขตภาคอีสาน ให้ความสนใจและเข้าร่วมระดมความคิดเห็น เพื่อนำไปสู่แผนปฏิบัติสำหรับแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ให้มีความชัดเจนและตอบโจทย์ความต้องการในพื้นที่ได้มากยิ่งขึ้น
 

177 ครั้ง วันที่: 22 มกราคม 2561
sme picture1

depa จัดงานสนับสนุนให้ความรู้ SMEs ด้านเกษตร ผู้เกี่ยวข้องตบเท้าเข้าร่วมงานจำนวนมาก เชื่อช่วยเพิ่มโอกาสทางการแข่งขัน

โรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์รีสอร์ท เชียงราย จังหวัดเชียงราย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ depa จัดกิจกรรมสนับสนุนและให้ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำธุรกิจของผู้ประกอบการ SMEs ด้านอุตสาหกรรมการเกษตร ได้รับเกียรติจากนายภาสกร บุญญลักษณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดงาน โดยกิจกรรมดังกล่าวมีขึ้นเพื่อส่งเสริมการตลาดให้ผู้ประกอบการ SMEs ด้านอุตสาหกรรมเกษตรมีโอกาสและช่องทางการตลาด เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันมากขึ้น ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการ SMEs ในจังหวัดเชียงราย ในการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก อาทิ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย หอการค้าจังหวัดเชียงราย ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร จังหวัดเชียงราย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงราย (พืชสวน) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) เป็นต้น 
 

159 ครั้ง วันที่: 22 มกราคม 2561