ข่าวสารของ DEPA

06
ก.พ.
278 ครั้ง

ดีป้าดันอุตสาหกรรมดิจิทัลติดปีกด้วยสมาร์ทวีซ่า เพิ่มสิทธิต่างชาติ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ นักลงทุน ผู้บริหารระดับสูงผู้ประกอบการด้านดิจิทัล พำนักในไทยได้ 4 ปี หวังดึงการลงทุนและความรู้ดันเศรษฐกิจไทย ดีเดย์ 1 กพ.61

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการ ดีป้า กล่าวว่า ดีป้าส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัลด้วยโครงการสำคัญ คือ สมาร์ทวีซ่า ซึ่งเป็นโครงการที่ริเริ่มขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์และความสะดวกที่มากกว่าเดิม ให้กับชาวต่างชาติที่ต้องการมาทำงานหรือลงทุนในประเทศไทยในอุตสาหกรรมดิจิทัล ทั้งนี้เพื่อดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถจากต่างชาติให้เข้ามาแลกเปลี่ยนความรู้และช่วยผลักดันเศรษฐกิจในประเทศไทย  โดยกลุ่มเป้าหมายหลักคือ บุคลากรในอุตสาหกรรมดิจิทัล เช่น ผู้เชี่ยวชาญทักษะสูง เป็นนักคิดสร้างสรรค์ที่จะเป็นผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ เพื่อสร้างนวัตกรรมสำหรับขับเคลื่อนประเทศไทย  นักลงทุนด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และผู้บริหารระดับสูง ใน 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไทย 
 

ดีป้าร่วมธนาคารโลกประกาศความร่วมมือสองสถาบัน ภายใต้ชื่อ “The Internet of Things: The New Government-to-Business Platform”

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ ที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) และธนาคารโลก (World Bank) ได้ตกลงร่วมมือกันดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการตระหนักรู้ เรื่องอินเทอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่ง (IoT) ในประเทศไทยและนำการเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคดิจิทัลให้แก่ภาครัฐและภาคเอกชน
          การประกาศความร่วมมือระหว่างสองสถาบันมีขึ้นในงานสัมมนาเปิดตัวรายงานล่าสุดของธนาคารโลก ภายใต้ชื่อ “The Internet of Things: the New Government-to-Business Platform” ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานทั้งจากภาครัฐ องค์กรระหว่างประเทศ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม และสื่อมวลชนกว่า 150 คนเข้าร่วมงาน
           “อินเทอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่ง (IoT) มีบทบาทสำคัญต่อชีวิตประจำวันของเราทุกคน กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตระหนักถึงความสำคัญของ IoT ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัลซึ่งจะกระตุ้นผลิตภาพและปรับปรุงชีวิตของประชาชนทุกคน เราจึงมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการพัฒนา IoT ในประเทศไทยผ่านโครงการริเริ่มที่หลากหลาย” ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าว
           “อินเทอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่ง (IoT) ไม่ได้เป็นแค่เพียงเรื่องที่อยู่ในกระแสความสนใจเท่านั้น เราเล็งเห็นว่า IoT เป็นเทคโนโลยีที่น่าตื่นเต้นที่สุดในทศวรรษนี้ซึ่งจะช่วยเร่งในเกิดการเปลี่ยนผ่านให้ภาครัฐและภาคเอกชนของไทยก้าวไปสู่ยุคดิจิทัล ดังนั้น เราจึงต้องการสร้างการตระหนักรู้ในเรื่องของ IoT แก่ทุกภาคส่วน โดยการสร้างเครือข่ายเวทีสนทนา ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถพบปะและอภิปรายถึงโอกาสต่าง ๆ ผ่านการใช้เทคโนโลยีนี้  อีกทั้งยังเป็นหนทางให้นำ IoT มาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่คนไทยด้วย” ดร. ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) กล่าว
          #depa เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลและนวัตกรรม รวมถึงการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ในทุกภาคส่วนของประเทศไทย ในการนี้ depa ได้รับมอบหมายให้จัดตั้ง สถาบัน #IoT เพื่อช่วยสร้างสรรค์ระบบนิเวศทาง IoT ที่เข้มแข็งแก่ประเทศไทย ดังนั้น สถาบันนี้จึงได้เริ่มบทบาทในการส่งเสริมการพัฒนาและนำเทคโนโลยีที่น่าตื่นเต้นนี้เป็นครั้งแรก จากการสัมมนาในครั้งนี้
          “ธนาคารโลกมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ร่วมมือกับประเทศไทยเพื่อทำให้เทคโนโลยีดิจิทัลและอินเทอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่ง (IoT) เกิดประโยชน์กับคนไทยทุกคน” นายชาบีห์ อาลี โมฮิบ ผู้นำกลุ่มงานด้านการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างทั่วถึง การเงิน และสถาบัน ธนาคารโลก สำนักงานประเทศไทยกล่าว
           “อินเทอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่ง (IoT) มีศักยภาพสูงมาก อย่างไรก็ตามภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมจำเป็นต้องมีการทำงานที่เป็นระบบและสื่อสารกันอย่างใกล้ชิด ผมหวังว่าผลการศึกษาจากรายงานนี้จะช่วยตรวจสอบความก้าวหน้าในการดำเนินงานของประเทศไทยในเรื่องนี้ และส่งเสริมความมีส่วนร่วมในการคิดและอภิปรายร่วมกันระหว่างผู้กำหนดนโยบายและภาคเอกชนต่อไป ในเรื่องผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคมของการนำ IoT ไปใช้งานในด้านต่างๆ”  นายปราศสานา ลาล ดาส ผู้เขียนหลักของรายงาน กล่าว
           IoT คือระบบดิจิทัลที่มีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ มีการรับส่งรวบรวมข้อมูลผ่านระบบเซ็นเซอร์ (sensors) และส่งสัญญาณเชื่อมโยงเครือข่าย  IoT ถูกนำมาใช้คิดวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้ หรือในบางกรณีสามารถปรับการทำงานและการตอบสนองได้ตามปัจจัยแวดล้อม ยกตัวอย่างเช่น อุปกรณ์จีพีเอส หรือ Global Positioning System (GPS) ที่เรานำมาใช้อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ระบบเซ็นเซอร์ที่สามารถนำไปติดตั้งไว้กับเสาไฟเพื่อตรวจจับค่าฝุ่นละอองและมลพิษได้ หรือเครื่องปรับอุณหภูมิอัตโนมัติที่เรานำมาใข้ตามบ้านเพื่อประหยัดการใช้พลังงานละลดค่าใช้ไฟฟ้าของแต่ละครัวเรือน
          ผลการศึกษาจากรายงานนี้เรื่องความก้าวหน้าของการดำเนินงานภาครัฐในการนำอินเทอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่ง (IoT)  พบว่ารัฐบาลในประเทศต่างๆ ล้วนมีความกระตือรือร้นที่จะนำ IoT มาใช้งานเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชน แม้ว่าจะมีอุปสรรคในระยะนำร่องไปแล้วก็ตาม รูปแบบของธุรกิจที่จะช่วยสร้างความยั่งยืนให้กับโครงสร้างพื้นฐานของ IoT นั้นต้องมีการพัฒนาต่อไปอีกในอนาคต รวมถึงการปรับปรุงนโยบายภาพรวมดังต่อไปนี้
• ปรับปรุงความรู้และความเข้าใจในเรื่อง IoT และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในหน่วยงานภาครัฐอย่างเร่งด่วน
• เปลี่ยน “กระแสความสนใจไปสู่การปฏิบัติจริง” และเตรียม “คู่มือ” ในการดำเนินความริเริ่มนี้ซึ่งมีเรื่อง IoT เป็นองค์ประกอบ
          การเผยแพร่ “บทเรียน” จากประเทศอื่น ๆ เนื่องจากมีหลายหน่วยงานที่สนใจจะเรียนรู้ประสบการณ์ในเรื่องนี้จากประเทศอื่น ๆ และอะไรที่ทำแล้วสำเร็จและไม่สำเร็จ
          นอกจากนี้ช่วงบ่ายdepa ยังได้หารือร่วมกันกับทางเวิร์ดแบงค์ โดยสรุปความร่วมมือระหว่างการหารือดังกล่าวได้ 3 ประเด็นคือ 1) smart city จะเชิญ World Bank experts มาเป็น international advisory committee ของ depa 2) IoT Institute  และ 3) digital density indicators/ index
 

145 ครั้ง วันที่: 27 กุมภาพันธ์ 2561

depa โชว์ แอป SEE THRU Thailand ขับเคลื่อนราชการทันสมัย

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ depa โดยสำนักงานสาขาภาคอีสานตอนกลาง เข้าร่วมจัดนิทรรศการ ภายในงานสัมมนา GovChannel Road Show 2018 : Digital Local Government  ขับเคลื่อนราชการทันสมัย บริการประชาชนรวดเร็ว ทันใจ โดยมีนางสาวอัจฉรินทร์  พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาโดยวัตถุประสงค์การจัดงาน  เพื่อสนับสนุนการยกระดับความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐให้สามารถทำงานอย่างบูรณาการ เพื่อนำไปสู่การบริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ทั่วถึงและเท่าเทียม ผ่านช่องทาง GovChannel ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน ไปยังส่วนภูมิภาคเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรส่วนท้องถิ่นร่วมกันขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลในระดับภูมิภาค depa ได้นำแอปพลิเคชัน SEE THRU Thailand  เป็นแอปพลิเคชันที่ใช้เทคโนโลยี AR (Augmented Reality) ผสานเอาโลกแห่งความจริง (Real)เข้ากับโลกเสมือน (Virtual) เพื่อให้ภาพที่เห็นในจอกลายเป็นวัตถุ 2 หรือ 3 มิติ ลอยอยู่เหนือพื้นผิวจริง ซึ่งเมื่อนำมาผสมแหล่งท่องเที่ยวภายในจังหวัดอุบลราชธานีจะเป็นการเปิดมุมมองในการนำเสนอข้อมูลการท่องเที่ยวรูปแบบที่แตกต่างและตอบโจทย์พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวได้ดี โดยเฉพาะผู้ที่ชอบท่องเที่ยวโดยตัวเอง  พร้อมทั้งสามารถค้นหาที่พัก ร้านอาหารและบริการต่าง ๆได้อีกด้วย ภายในงานมีผู้สนใจดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้เป็นจำนวนมาก
 

143 ครั้ง วันที่: 27 กุมภาพันธ์ 2561

depa ร่วมมือ Internews และ เครือข่ายพลเมืองเน็ต ตอกย้ำ Digital Literacy ควรสร้างตั้งแต่เด็ก

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ที่โรงแรมโนโวเทลกรุงเทพฯ แพลทินัม ประตูน้ำ จัดงาน “Increasing digital literacy and safety in thailand social media campaign launch” เป็นความร่วมมือของ 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือดีป้า Internews และ เครือข่ายพลเมืองเน็ต ซึ่งดีป้า นำโดย ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต รองผู้อำนวยการสำนักงาน (กลุ่มสังคมและกำลังคนดิจิทัล) ร่วมบรรยาย ในประเด็น “Advancing Digital Literacy in Thailand” โดยมีใจความสำคัญว่า ต้องยอมรับประเทศไทยเริ่มเรื่องการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลช้าไป โดยทุกวันนี้เรามองดิจิทัล คือการใช้ชีวิต โดยเมื่อก่อนเราอยู่ในถ้ำ แต่โลกทุกวันนี้กำลังเปลี่ยนเป็นสังคมดิจิทัลมากขึ้น อยู่บ้านเฉยๆ ก็ทำงานได้เงินได้ โดยบางครั้งการเปลี่ยนแปลงปรับตัวเร็วไป
 
           ทำให้เราเจอปัญหาที่ว่าการมีรถใช้ก่อนเข้าใจกฎหมายการจราจร ซึ่งจริง ๆ เราต้องรู้ใช้ เข้าใจประโยชน์โทษของมันก่อน หากเข้าใจมีสิทธิจับเครื่องไม้เครื่องมือ ซึ่งตรงนี้มันก็คล้ายกับที่บ้านเราเดินหน้าสอนเรื่อง Digital Literacy ช้า ทุกวันนี้เริ่มต้นเรียนกันในระดับปริญญาตรี จริง ๆ ควรเริ่มต้นตั้งแต่ระดับโรงเรียน นอกจากนี้ในส่วนของพื้นที่ห่างไกลไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตเพื่อเข้าถึงสังคมดิจิทัลได้นั้น ทางภาครัฐได้ลงทุนในเรื่องของบอร์ดแบรนดืเพื่อครอบคลุมทั้งประเทศและลงไปให้ความรู้ความเข้าใจพร้อม ๆ กัน 
 

163 ครั้ง วันที่: 27 กุมภาพันธ์ 2561

depa เดินหน้าให้ความรู้ในการทำธุรกิจของผู้ประกอบการ SMEs

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จัดกิจกรรมสนับสนุนและให้ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำธุรกิจของผู้ประกอบการ SMEs ในด้านธุรกิจการขนส่ง ณ โรงแรมพาโก้ดีไซน์ จ.ภูเก็ต โดยมี นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน และ คุณสุกัญญา ฉัตร์แก้วมรกต หัวหน้างานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กล่าวรายงาน ภายในงานมีกิจกรรมสัมมนาในหัวข้อ “Digital Transformation ด้านธุรกิจขนส่ง” ซึ่งเป็นการแบ่งปันประสบการณ์ในการประยุกต์ใช้ดิจิทัลจากผู้ประกอบการตัวจริงเสียงจริงในพื้นที่จ.ภูเก็ต และการบรรยายหัวข้อ “Digital  Transformation กับการปรับตัวของ SMEs สู่ธุรกิจดิจิทัล” และกิจกรรมจับคู่ธุรกิจและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ดิจิทัลในภาคธุรกิจ โดยมีผู้ประกอบการ SMEs และผู้ที่สนใจเข้าร่วมกว่า 80 ราย
 

97 ครั้ง วันที่: 27 กุมภาพันธ์ 2561

depa ผนึกความร่วมมือมหาวิทยาลัย ถ่ายทอดความรู้เบื้องต้นการเริ่มธุรกิจดด้วยดิจิทัล

เมื่อวันที่ 19 – 20 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยสาขาภาคอีสานตอนกลาง ร่วมกับคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการเริ่มธุรกิจดิจิทัลด้วยแผนธุรกิจอย่างมืออาชีพ (Digital Startup of Business Plan)” เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมบุคลากรในการรับมาตรการส่งเสริมทางด้าน Digital Startup Funding โดยมีนักศึกษาจากคณะวิทยาการจัดการ คณะอุตสาหกรรมเทคโนโลยี และผู้ประกอบการในพื้นที่เข้าร่วมรับการอบรมกว่า 70 คน ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
          ทั้งนี้ได้ร่วมประชุมหารือกับคณะผู้บริหารฯ ในการขอใช้พื้นที่บริเวณศูนย์บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย ในการจัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (Digital One Stop Services) เพื่อใช้เป็นศูนย์ประสานงานทางด้านการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการรายใหม่ การจดการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การให้คำปรึกษา ด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและการถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ๆ  ซึ่งทางมหาวิทยาลัยฯ ยินดีที่จะร่วมสนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมภายในศูนย์ DOSS เนื่องจากสถาบันมีการให้คำปรึกษากลุ่มสมาพันธ์ SMEs กลุ่ม OTOP วิสาหกิจชุมชน และนักศึกษาอยู่แล้ว
 

73 ครั้ง วันที่: 27 กุมภาพันธ์ 2561

depa ลงใต้ ให้ความรู้ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จัดกิจกรรมสนับสนุนและให้ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำธุรกิจของผู้ประกอบการ SMEs ในด้านธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง ณ โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่
จ.สงขลา โดยมี นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน และ คุณประชา อัศวธีระ ผู้จัดการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคใต้ตอนบน กล่าวเปิดงาน ภายในงานมีกิจกรรมสัมมนาในหัวข้อ “ซื้อง่ายขายคล่อง ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล” ซึ่งเป็นการแบ่งปันประสบการณ์ในการประยุกต์ใช้ดิจิทัลจากผู้ประกอบการตัวจริงเสียงจริงในพื้นที่หาดใหญ่และการบรรยายหัวข้อ “Digital Transformation การปรับตัวของ SMEs ในยุคดิจิทัล” และกิจกรรมจับคู่ธุรกิจและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ดิจิทัลในภาคธุรกิจ โดยมีผู้ประกอบการ SMEs และผู้ที่สนใจเข้าร่วมอย่างคับคั่งกว่า 150 ราย
 

85 ครั้ง วันที่: 27 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศสำนักงานฯ ที่ depa / ๒๕๖๑ เรื่อง เชิญชวนขึ้นทะเบียนผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษา (Digital Transformation Consultant) และผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดิจิทัล ปี 2561

ประกาศสำนักงานฯ ที่ depa / ๒๕๖๑ เรื่อง เชิญชวนขึ้นทะเบียนผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษา (Digital Transformation Consultant) และผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดิจิทัล ปี 2561

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

308 ครั้ง วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศสำนักงานฯ ที่ depa / ๒๕๖๑ เรื่อง การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อภาคธุรกิจอุตสาหกรรม (Digital Transformation)

ประกาศสำนักงานฯ ที่ depa / ๒๕๖๑ เรื่อง การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อภาคธุรกิจอุตสาหกรรม (Digital Transformation)

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

171 ครั้ง วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2561

depa ร่วมมือสภาอุตสาหกรรมฯ พัฒนาภาคอุตสาหกรรมนำเทคโนโลยีเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์  สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) ร่วมมือกับ สภาอุตสาหกรรม จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล ณ ห้อง สอท.1 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยมีนายฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานฯ และ นายไพฑูรย์ ศิริฉัตรชัยกุล รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมพิธี MOU ครั้งนี้ นับเป็นความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล มีจุดประสงค์หลักในการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้สร้างความตระหนักเรื่องการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล ที่สร้างผลกระทบต่อธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม สามารถพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านดิจิทัล รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเป้าหมาย นอกจากนี้หลังจากเสร็จพิธีลงนามความร่วมมือ ทางดีป้าและสภาอุตสาหกรรมได้ประชุมหารือแนวทางที่จะดำเนินโครงการร่วมกันต่อไป
 

244 ครั้ง วันที่: 17 กุมภาพันธ์ 2561

depa เดินหน้าหารือสถานทูตญี่ปุ่น เชิญเข้าร่วม IoT Alliance

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ที่หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพ (JCC) ถนนวิทยุ ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ดร.ภาสกร ประถมบุตร รองผู้อำนวยการ เข้าร่วมประชุมกับหอการค้าญี่ปุ่น เชิญชวนนักธุรกิจญี่ปุ่นจับมือเข้าร่วม IoT Alliance ทั้งนี้ในการประชุมได้มีการนำเสนอโครงการสำคัญด้านดิจิทัลเทคโนโลยีของประเทศ เช่น Smart City, Digital Park Thailand, IoT Institute ซึ่งผู้บริหารและสมาชิกหอการค้าได้ซักถามและแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็น กับทีมผู้บริหาร depa โอกาสนี้ บริษัทญี่ปุ่นได้ขอข้อมูลเกี่ยวกับงาน Digital Thailand Big Bang2018 เพิ่มเติมด้วย เพื่อเตรียมเข้าร่วมจัดแสดงงานในเดือนกันยายนนี้
 

249 ครั้ง วันที่: 17 กุมภาพันธ์ 2561

ดีป้าผนึกกำลัง กรมการแพทย์ - กรมกิจการผู้สูงอายุ เดินหน้าใช้ดิจิทัลเพื่อผู้สูงอายุ สร้างแพลตฟอร์มกลางด้านการแพทย์เชื่อมประชาชน

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ที่ ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 2 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) นำโดย ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต รองผู้อำนวยการสำนักงานฯ (กลุ่มสังคมและกำลังคนดิจิทัล) ร่วมมือกับ กรมการแพทย์ และ กรมกิจการผู้สูงอายุ เดินหน้าสร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลกลางด้านสุขภาพและการแพทย์ครั้งแรก “e- health open data platform” ที่มีมาตรฐาน เชื่อมโยงข้อมูลด้านการแพทย์จากโรงพยาบาลเข้าด้วยกัน รองรับสังคมผู้สูงอายุและช่วยเหลือผู้ป่วยในยามฉุกเฉิน 
          การบูรณาการความร่วมมือในครั้งนี้ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการนำดิจิทัลมาใช้พัฒนางานเพื่อผู้สูงอายุระหว่าง กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยทั้งสามหน่วยงานได้ตระหนักถึงความสำคัญของความร่วมมือในครั้งนี้ โดยมุ่งเน้นการประสานความร่วมมือในการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในงานบริการทางการแพทย์และสุขภาพผู้สูงอายุ ตลอดจนพัฒนานวัตกรรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดํารงความสามารถในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างเต็มศักยภาพ  โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการบูรณาการความร่วมมือครั้งนี้ จะนำไปสู่การพัฒนางานด้านสาธารณสุขของประเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต
 

401 ครั้ง วันที่: 17 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศสำนักงานฯ ที่ depa / ๒๕๖๑ เรื่อง การรับสมัครบุคคลหรือนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการเริ่มต้น ธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Startup) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศสำนักงานฯ ที่ depa / ๒๕๖๑ เรื่อง การรับสมัครบุคคลหรือนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการเริ่มต้น ธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Startup) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

373 ครั้ง วันที่: 16 กุมภาพันธ์ 2561