Smart Logistics 4.0 Khonkean

Smart Logistics 4.0 Khonkean
วันที่: 17/11/2560 | ส่วนกลาง, ภูมิภาค

รายละเอียดการจัดงานกิจกรรมสนับสนุนและให้ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำธุรกิจของ
ผู้ประกอบการ SMEs ด้านอุตสาหกรรมขนส่ง

1.ชื่องาน กิจกรรมสนับสนุนและให้ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำธุรกิจของ
ผู้ประกอบการ SMEs ด้านอุตสาหกรรมขนส่ง
2. ระยะเวลาการจัดงาน วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560
3. สถานที่จัดงาน ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น
4. วัตถุประสงค์ของงาน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาช่องทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทยและเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาช่องทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมขนส่งเพื่อสร้างมูลค่าการซื้อขายซอฟต์แวร์และผู้ประกอบการ SMEs ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการประกอบธุรกิจและสร้างเครือข่ายพันธมิตรในประเทศ
5. ลักษณะงาน - เสวนาในหัวข้อ “ทำธุรกิจอย่างไรให้อยู่รอดในยุค Thailand 4.0”
- บรรยายในหัวข้อ “ท่าเรือบกโครงการใหญ่สร้างขอนแก่นสู่ Smart City”
โดย ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย (รอการตอบรับ)
-เยี่ยมชมและดูการสาธิตการใช้ซอฟต์แวร์จากผู้ประกอบการซอฟต์แวร์
- กิจกรรมเจรจาธุรกิจ ระหว่างผู้ประกอบการซอฟต์แวร์และผู้ประกอบการ
  ในกลุ่มอุตสาหกรรมหลัก
6. สินค้าที่จัดแสดง ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์หรือบริการซอฟต์แวร์ที่นำเสนอระบบโซลูชั่น
7. กลุ่มเป้าหมาย 1. ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทย
2. ผู้ประกอบการธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมขนส่ง
8. เจ้าหน้าที่โครงการ คุณวรฉัตร เดชโยธิน
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
เลขที่ 120  ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 0-2141-7179  โทรสาร : 0-2143-8053
โทรศัพท์มือถือ  087 919 9228
email : vorachat.de@depa.or.th