ข่าวสารของ DEPA

06
ก.พ.
278 ครั้ง

ดีป้าดันอุตสาหกรรมดิจิทัลติดปีกด้วยสมาร์ทวีซ่า เพิ่มสิทธิต่างชาติ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ นักลงทุน ผู้บริหารระดับสูงผู้ประกอบการด้านดิจิทัล พำนักในไทยได้ 4 ปี หวังดึงการลงทุนและความรู้ดันเศรษฐกิจไทย ดีเดย์ 1 กพ.61

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการ ดีป้า กล่าวว่า ดีป้าส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัลด้วยโครงการสำคัญ คือ สมาร์ทวีซ่า ซึ่งเป็นโครงการที่ริเริ่มขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์และความสะดวกที่มากกว่าเดิม ให้กับชาวต่างชาติที่ต้องการมาทำงานหรือลงทุนในประเทศไทยในอุตสาหกรรมดิจิทัล ทั้งนี้เพื่อดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถจากต่างชาติให้เข้ามาแลกเปลี่ยนความรู้และช่วยผลักดันเศรษฐกิจในประเทศไทย  โดยกลุ่มเป้าหมายหลักคือ บุคลากรในอุตสาหกรรมดิจิทัล เช่น ผู้เชี่ยวชาญทักษะสูง เป็นนักคิดสร้างสรรค์ที่จะเป็นผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ เพื่อสร้างนวัตกรรมสำหรับขับเคลื่อนประเทศไทย  นักลงทุนด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และผู้บริหารระดับสูง ใน 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไทย 
 

06
ก.พ.
131 ครั้ง

depa นัดประชุมรอบ 2 เตรียมดัน ร่างแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พ.ศ. 2561-2564

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จัดประชุมคณะอนุกรรมการกำกับด้านยุทธศาสตร์และแผนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ครั้งที่ 2/2561 โดยมี ดร.สุรพันธ์ เมฆนาวิน เป็นประธานอนุกรรมการฯ และ ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสิรมเศรษฐกิจดิจิทัล และ ดร.กษิติธร ภูภราดัย รองผู้อำนวยการฯ กลุ่มยุทธศาสตร์และบริหาร ร่วมประชุมเพื่อเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พ.ศ. 2561-2564
 

06
ก.พ.
278 ครั้ง

ดีป้าดันอุตสาหกรรมดิจิทัลติดปีกด้วยสมาร์ทวีซ่า เพิ่มสิทธิต่างชาติ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ นักลงทุน ผู้บริหารระดับสูงผู้ประกอบการด้านดิจิทัล พำนักในไทยได้ 4 ปี หวังดึงการลงทุนและความรู้ดันเศรษฐกิจไทย ดีเดย์ 1 กพ.61

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการ ดีป้า กล่าวว่า ดีป้าส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัลด้วยโครงการสำคัญ คือ สมาร์ทวีซ่า ซึ่งเป็นโครงการที่ริเริ่มขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์และความสะดวกที่มากกว่าเดิม ให้กับชาวต่างชาติที่ต้องการมาทำงานหรือลงทุนในประเทศไทยในอุตสาหกรรมดิจิทัล ทั้งนี้เพื่อดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถจากต่างชาติให้เข้ามาแลกเปลี่ยนความรู้และช่วยผลักดันเศรษฐกิจในประเทศไทย  โดยกลุ่มเป้าหมายหลักคือ บุคลากรในอุตสาหกรรมดิจิทัล เช่น ผู้เชี่ยวชาญทักษะสูง เป็นนักคิดสร้างสรรค์ที่จะเป็นผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ เพื่อสร้างนวัตกรรมสำหรับขับเคลื่อนประเทศไทย  นักลงทุนด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และผู้บริหารระดับสูง ใน 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไทย 
 

02
ก.พ.
184 ครั้ง

depa ร่วมดูงานสปป.ลาว พร้อมชักชวนร่วมงาน DTBB 2018

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ที่ห้องหลวงพระบาง Settha Palace Hotel  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นำโดยดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และผู้บริหารกระทรวง เข้าร่วมประชุม Bilateral Meeting ระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งราชอาณาจักรไทยกับ กระทรวงไปรษณีย์ โทรคมนาคม และการสื่อสารแห่ง สปป. ลาว ที่ ในการนี้ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือ depa นำโดยนายณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ได้ร่วมคณะเพื่อเข้าร่วมประชุม พร้อมเสนอภารกิจของdepa เช่น Smart city and Digital Park IoT institute และได้ชักชวนสปป.ลาวมาร่วมงาน DTBB 2018 พร้อมทั้งได้ศึกษาดูงานที่ LAOSAT
 

02
ก.พ.
207 ครั้ง

depa หารือรองผู้ว่าพิษณุโลกและหน่วยงานอื่นหวังตั้งสาขา

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ นายพงศ์ศักดิ์ อริยจิตไพศาล ผู้จัดการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคเหนือตอนบน พร้อมคณะ ได้เดินทางเข้าพบหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดพิษณุโลก อาทิ นายบำรุง รื่นบรรเทิง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  นางนงเยาว์  ก่อการรวด ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 พิษณุโลก ผู้แทนจากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 สมาพันธ์ SME จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พิษณุโลก  SME Bank รวมถึงได้เข้าพบรองศาสตราจารย์ ดร.รัตติมา จีนาพงษา รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อหารือถึงการจัดตั้ง depa สาขาภาคเหนือตอนล่าง และความร่วมมือสำหรับโครงการต่าง ๆ ของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลอีกด้วย
 

02
ก.พ.
155 ครั้ง

depa ร่วมบรรยาย งาน โลกดิจิทัลกับการพัฒนา SMEs ไทย ปี 2561 สร้างเครือข่าย

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.กษิติธร ภูภราดัย รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กลุ่มยุทธศาสตร์และบริหาร เป็นผู้แทนจาก depa ร่วมบรรยายงาน ในหัวข้อ “โลกดิจิทัลกับการพัฒนา SMEs ไทย ปี 2561” จัดโดย
สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่ 2 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ เพื่อมุ่งให้ผู้นำสร้างเครือข่ายผู้นำเพื่อรับรู้ทิศทางการพัฒนา SMEs ไทยเพื่อให้สอดคล้องกับยุค SMEs 4.0 นำไปสู่การขับเคลื่อนประเทศผ่าน SMEs ไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 

02
ก.พ.
179 ครั้ง

depa ร่วมบรรยาย งาน Annual conference ของ LAT หวังสร้างเครือข่าย เตรียมจับมือ DIP

 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 61 ดร.กษิติธร ภูภราดัย รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กลุ่มยุทธศาสตร์และบริหาร เป็นผู้แทนจาก depa ร่วมบรรยายงาน “Annual conference : Industrial 4.0 Identifications, Creation & Management of IP for a coming industry revolution” จัดโดย สมาคมการอนุญาตให้ใช้สิทธิ (ประเทศไทย) หรือ Licensing Association (Thailand) (LAT) ณ โรงแรมพลูแมน กรุงเทพฯ เพื่อสร้างเครือข่ายจากหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน งานด้าน IP และการเสนอแก้กฎหมาย กฎระเบียบต่าง ๆ พร้อมส่งเสริมและขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล โดยเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของ depa และเร็วๆ นี้ จะได้เห็นการบูรณาการร่วมกันของ depa และกรมทรัพย์สินทางปัญญา หรือ Department of Intellectual Property (DIP)
 

02
ก.พ.
169 ครั้ง

depa ต้อนรับ รองปลัดดีอีพร้อมคณะสื่อ เยี่ยมชม Smart Hub อุดรฯ พบปะ startup เร่งสร้างความร่วมมือ

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 น.อ. สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงฯและคณะผู้บริหารจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมด้วยสื่อมวลชน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายในการสนับสนุน ผลักดันส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ที่ Smart Hub (Co-Working Space) จังหวัดอุดรธานี โดยมี นายมีธรรม ณ ระนอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล นายธวัชชัย  โคตรวงษ์ ผู้จัดการสาขาภาคอีสานตอนกลาง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล  นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ให้เกียรติร่วมต้อนรับ นอกจากนั้นยังได้พบปะหารือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และกลุ่ม Startup  ในจังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองคาย จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดมหาสารคามจำนวนมาก

01
ก.พ.
807 ครั้ง
โครงการสนับสนุนการจัดตั้งธุรกิจ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

โครงการสนับสนุนการจัดตั้งธุรกิจ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ผู้ประกอบการใหม่ หรือกลุ่ม Startup ถือเป็นกลุ่มเป้าหมายที่รัฐบาลให้ความสำคัญ เพราะเป็นฐานของการจ้างงานและการเกิดนวัตกรรมใหม่ การสร้างกลุ่ม Startup จำเป็นต้องเข้าใจบริบทของคนที่เป็นเจเนอเรชั่นใหม่ที่กล้าคิดกล้าเสี่ยง มีไอเดีย ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ กล้าลองผิด ลองถูก ต้องการการเปลี่ยนแปลง แต่อาจไม่มีเงินทุน ซึ่งหลายคนมีความฝันที่จะประกอบการ บ้างก็สานฝันให้เป็นจริงด้วยการเสาะแสวงหาองค์ความรู้ ฝึกฝนเชิงเทคนิคในการผลิต หาโอกาสทางการตลาด ลองผิดลองถูกเพื่อเริ่มต้นธุรกิจ แต่ก็มีอีกไม่น้อยที่เริ่มต้นธุรกิจอย่างมีทิศทางด้วยการลงมือถ่ายทอดแนวคิดสู่การสร้างโมเดลธุรกิจที่มีคุณค่า สามารถพัฒนาและทำซ้ำได้ และเดินทางตามแผนที่ลงมือเขียนเองกับมือ พร้อมกับสามารถนำเป็นเครื่องมือในการหาโอกาสในการจัดตั้งธุรกิจและเสริมศักยภาพในการประกอบการด้วยการเข้าถึงแหล่งสินเชื่อ การหาผู้ร่วมทุน (Venture Capital) การระดมทุน (Crown Funding) การหาทุนแบบเงินให้เปล่าในช่วงเริ่มต้นธุรกิจ (Angel Fund) ทั้งนี้ ทุกๆ แหล่งทุนจำเป็นต้องทราบแนวคิดธุรกิจ (Business Idea) แผนแบบจำลองโมเดลธุรกิจ (Business Model Canvas) และแผนธุรกิจ (Business Plan) เพื่อประเมินวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการสนับสนุนจัดตั้งและการประกอบการให้มีความก้าวหน้าตามเป้าหมายของแผนงานธุรกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืน

31
ม.ค.
167 ครั้ง

depa สานสัมผัสมหาลัย หวังประชาสัมพันธ์มาตรการส่งเสริมสนับสนุน

วันที่ 31 มกราคม 2561 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล นำโดย นายฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ รองผผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กลุ่มเศรษฐกิจดิจิทัล นำทีมฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัลเข้าหารือกับคณาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เพื่อประชาสัมพันธ์มาตรการส่งเสริมสนับสนุนของสำนักงาน โดยได้รับความสนใจจากคณาจารย์เป็นอย่างมาก เนื่องจากมจธ.เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ซึ่งมาตรการของสำนักงานสามารถส่งเสริมและสนับสนุนได้เป็นอย่างดี
 

31
ม.ค.
209 ครั้ง

depa เดินหน้าพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัลไม่หยุด

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ depa โดย ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต รองผู้อำนวยการฯ จัดอบรมผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 26 มกราคม ถึง 19 พฤษภาคม 2561 ผ่านมาแล้ว 1 สัปดาห์ สำหรับหลักสูตรดังกล่าวได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้เข้าอบรม โดยเฉพาะในช่วงการศึกษาดูงานในวันที่สอง ซึ่งได้รับเกียรติจาก นพ.สีหราช โลหชิตรานนท์ ผอ.โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา บรรยายในหัวข้อ Medical Tourism & Digital Marketing ของโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ผู้เข้าอบรมฯ ต่างให้ความสนใจและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเข้มข้น นำมาซึ่งการส่งเสริมและบูรณาการเครือข่ายสังคมเศรษฐกิจดิจิทัลตามเป้าประสงค์ของหลักสูตรฯ ถือเป็นการเปิดหลักสูตร Digital CEO รุ่นที่ 1 ได้ประทับใจ