สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จัดการอบรมวิทยากรอาสา และผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล

วันที่: 17/03/2560 | ส่วนกลาง

วันที่ 16-17 มีนาคม 2560 - สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยฝ่ายมาตรการส่งเสริมและสำนักงานสาขาเชียงใหม่ จัดการอบรมวิทยากรอาสา และผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ณ ศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลชุมชนเพื่อพ่อหลวง ตำบลตาลชุม อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน โดยมีนายภานุพันธ์ พิลึก สถิติจังหวัดน่านเป็นประธานเปิดการอบรม ทั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีและเครื่องมือทางด้านดิจิทัลเพื่อนำไปใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจและเพิ่มช่องทางการค้าขายสินค้าของชุมชนผ่านช่องทางตลาดออนไลน์
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: