สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ได้เข้าหารือร่วมกับผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานระยอง ในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการโรงแรม ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในภาคตะวันออกเข้าใช้งาน Platform Thaitotop และ Thtourism

วันที่: 04/04/2560 | ส่วนกลาง

วันอังคารที่ 4 เมษายน 2560 – สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยฝ่ายส่งเสริมการตลาด 1 ได้เข้าหารือร่วมกับผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานระยองและนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดระยอง ในการประชาสัมพันธ์เขิญชวนผู้ประกอบการโรงแรม ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในภาคตะวันออกเข้าใช้งาน Platform Thaitotop และ Thtourism
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: