นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา

วัน/เดือน/ปีเกิด:

14 มกราคม 2504

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท Master of Business Administration (International Relations) Azusa Pacific University U.S.A
  • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

  • ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ (ทรงคุณวุฒิ) รักษาราชการแทนรองเลขาธิการ ก.พ.ร. (นักบริหารสูง) สำนักงาน ก.พ.ร.
  • ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ (ทรงคุณวุฒิ) สำนักงาน ก.พ.ร.
  • ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ(เชี่ยวชาญ) สำนักงาน ก.พ.ร.
  • ผู้อำนวยการสูง สำนักบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม สำนักงาน ก.พ.ร.
  • ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบราชการ (๙ ชช.) สำนักงาน ก.พ.ร.
  • นักพัฒนาระบบราชการ ๘ ว กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงาน ก.พ.ร.

ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน

  • เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ