สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมกับสาขาเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรม Tech Startup Club ในหัวข้อ Startup Adventure

วันที่: 20/04/2560 | ส่วนกลาง, ภูมิภาค

วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยฝ่ายส่งเสริมการตลาด 2 ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรม Tech Startup Club ในหัวข้อ Startup Adventure โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ให้เกียรติกล่าวเปิดกิจกรรม และคุณชลทิศ เขื่อนแก้ว CTO บริษัท เอบอร์โรว์ จำกัด มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ พร้อม Workshop เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: