โครงการส่งเสริมพื้นที่พิเศษสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัล (Smart City)

การขับเคลื่อน Phuket Smart City

ตามที่รัฐบาลมีนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Digital Economy) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศนั้น Smart City เป็นหนึ่งในโครงการที่รัฐบาลให้การสนับสนุนผ่าน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งขาติ (องค์การมหาชน) หรือ ซิป้า โดยกำหนดให้จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองดิจิทัล หรือ Smart City แห่งแรกของประเทศ และเป็นเมืองต้นแบบที่มีการปรับปรุงระเบียบและข้อกฎหมายที่เป็นอุปสรรค เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการดำเนินธุรกิจและดึงดูดเงินลงทุนจากต่างประเทศ

ทำไมต้องเป็นที่ภูเก็ต

ในด้านความเหมาะสมของพื้นที่นั้น ภูเก็ต เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีทรัพยากรธรรมชาติด้านการท่องเที่ยวที่งดงามโดดเด่น ติดอันดับเมืองท่องเที่ยวชั้นนำอันดับที่ 15 ของโลก ขณะที่ภูเก็ตยังเป็นเมืองที่มีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน ICT ที่แข็งแกร่ง เช่น โครงข่ายด้านการสื่อสารที่ทั่วถึง รวดเร็ว มีความเสถียรสูง และภูเก็ตยังเป็นหนึ่งในเมืองยุทธศาสตร์ที่ภาครัฐกำหนดให้เป็นเมืองอุตสาหกรรมแห่งอนาคตสำหรับธุรกิจเทคโนโลยีชั้นสูง ซึ่งจะช่วยสร้างความแข็งแกร่งด้านอุตสาหกรรมให้เกิดขึ้นได้ทั้งระบบ

Smart City ที่ภูเก็ตเป็นโครงการนำร่องที่แบ่งแนวทางดำเนินการออกเป็น 4 ด้านได้แก่

  1. โครงการ Certified Digital Workers/Investors เพื่อรับรองและให้สิทธิประโยชน์ Digital Workers และ Digital Investors
  2. โครงการจัดตั้ง Innovation Park เพื่อสนับสนุน Super Cluster Digital
  3. โครงการศึกษาและพัฒนา Ecosystem and Incentive Study and Roadshow เพื่อรวบรวมมาตรการส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่พิเศษสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัล (Smart City)
  4. โครงการพัฒนาระบบ Smart WiFi

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อสร้างระบบนิเวศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนานวัตกรรมการบริการดิจิทัล
  2. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรม
  3. เพื่อเป็นศูนย์กลางบริการดิจิทัลในภูมิภาคอาเซียน และเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงสู่ระดับสากล
  4. เพื่อดึงดูดให้ Digital Workers, Digital Investors และบริษัทซอฟต์แวร์จากทั่วโลกเข้ามาทำงานและลงทุนที่ภูเก็ต
  5. เพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้ และถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญทั่วโลก
  6. เพื่อสร้างผู้ประกอบการ Startups และขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย

พัฒนาภูเก็ตให้เป็นเมือง Smart City ทั้งในแง่ของ Smart Economy และ Smart Living Community รวมถึงเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมดิจิทัลของภูมิภาค สามารถดึงดูดนักลงทุนและนักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

รายงานพิเศษ : ศูนย์อินโนเวชันพาร์ค ดึงลงทุนธุรกิจซอฟต์แวร์
ข่าว 3 มิติ : ภูเก็ตสมาร์ทซิตี้
ข่าว 3 มิติ : ภูเก็ตนำร่องติดตั้ง wifi ในสถานที่ท่องเที่ยวให้ใช้ฟรี
รายงานพิเศษ : ภูเก็ต ต้นแบบ Smart City แห่งแรก
สัมภาษณ์สด รายการ ชัดทันข่าว : ซิป้า เปิดตัวโครงการ Phuket Smart City

บทความที่เกี่ยวข้อง

Phuket Smart City First Step Thailand 4.0

ตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมา เมืองอัจฉริยะ หรือ สมาร์ต ซิตี้ (SMART CITY) ถือเป็นโครงการที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ MDE ต้องการให้เกิดขึ้นในประเทศไทย ด้วยเป้าหมายที่จะพัฒนาคนให้กลายเป็นพลังขับเคลื่อนดิจิทัลที่สำคัญของประเทศ โดยทำให้เมืองเชื่อมโยงกัน ด้วยโครงสร้างพื้นฐาน ทางด้านเทคโนโลยี และเพิ่มเติมความสะดวกให้แก่วิถีชีวิต เศรษฐกิจ เติบโตในภาพรวม...

เศรษฐกิจดิจิทัลกับการขับเคลื่อนประเทศสู่ระบบเศรษฐกิจใหม่

เศรษฐกิจดิจิทัล หรือ DIGITAL ECONOMY เป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญของรัฐบาลที่ต้องการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ระบบเศรษฐกิจใหม่ที่ใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มผลผลิต เพิ่มผลงาน โดยใช้เวลาและทรัพยากรน้อยลง แต่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการมากขึ้น