depa จัดกิจกรรม depa Design Thinking Workshop

วันที่: 15/08/2560 | ส่วนกลาง
          สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคใต้ตอนบน จัดกิจกรรม DEPA Design Thinking Workshop โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน กว่า 19 หน่วยงาน 32 ท่าน ได้เข้าร่วมให้ข้อมูลที่สำคัญของหน่วยงานแก่ ไอ บี เอ็ม เพื่อนำไปพัฒนา “Smart City Data Platform” ฐานข้อมูลกลาง สำหรับการใช้งานร่วมทั้งภาครัฐและเอกชน ในการส่งเสริมด้านการลงทุน การท่องเที่ยว สิ่งแวดล้อม และสังคม สำหรับการพัฒนาโครงการ Phuket Smart City ต่อไป
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: