สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมหารือสหกรณ์การเกษตรพิมาย จ.นครราชสีมา สร้างช่องทางการตลาดออนไลน์ช่วยเหลือเกษตกร

วันที่: 05/11/2560 | ส่วนกลาง

       5 พ.ย. 2560  สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล  นำโดย ดร.ปรีสาร รักวาทิน ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ ร่วมประชุมหารือการส่งเสริมการซื้อขายข้าวหอมมะลิออนไลน์ ณ สหกรณ์การเกษตรพิมาย  จำกัด  ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา นำโดยคุณ กร ทัพพะรังสี และมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆ เข้าร่วมกัน อาทิ ไปรษณีย์ประจำหวัดนครราชสีมา บริษัทลาซาด้า โดยมีคุณโชค โจ้พิมาย เลขานุการสหกรณ์การเกษตรพิมายและคุณปานชญา บวชสันเทียะ ผู้จัดการฯ ให้การต้อนรับ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือเกษตกรข้าวหอมมะลิให้มีช่องทางการตลาดออนไลน์เพิ่มมากขึ้น สามารขายข้าวหอมมะลิผ่านระบบ e commerce ต่างๆ อันเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยต่อไป
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: