depa เดินหน้า Phuket Smart City ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนครั้งแรก พร้อมแนวทางรองรับ data platform

วันที่: 08/02/2561 | ภูมิภาค

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ depa ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน Smart City Data Platform จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1/2561 โดยมีนายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ประธานในที่ประชุม พร้อมนายประชา อัศวธีระ ผู้จัดการ depa สาขาภาคใต้ตอนบน เลขานุการคณะทำงาน ได้ชี้แจงถึงที่มาของโครงการ Smart City Data Platform จังหวัดภูเก็ต และแนวทางในการพัฒนา Data Platform โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมาย แผนการดำเนินงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของจังหวัด และติดตามการดำเนินงานของโครงการต่อไป  
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: