depa เดินหน้าสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

วันที่: 08/02/2561 | ภูมิภาค

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต รองผู้อำนวยการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมการบรรยายงานสัมมนาในหัวข้อ “การเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลให้ประสบความสำเร็จ”  ร่วมกับวิทยากรผู้มีชื่อเสียงระดับประเทศ ได้แก่ นายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม , ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ม.ล.กุลธร เกษมสันต์ ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณีรัตน์ วงษ์ซิ้ม หัวหน้าภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ทราบและตระหนักถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล อีกทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดและปรับใช้เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อตนเอง และช่วยพัฒนาประเทศ โดยมี ผู้เข้าร่วมสัมมนา ประกอบด้วย คณาจารย์ และนิสิต กว่า 1,000 คน  

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: