“เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร” แอนิเมชันเพื่อการเรียนรู้ หลักธรรม เชิดชูศาสนา

จิตตนคร บทพระนิพนธ์ โดย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ซึ่งได้นิพนธ์ ในช่วงปี พ.ศ. 2513 โดยได้หยิบยกเอาข้อคิด แนวทางปฏิบัติการบริหารจิต มาเผื่อเผยแพร่ให้แก่เยาวชน และประชาชนทั่วไปได้เกิดประโยชน์ ด้วยการอธิบายธรรมะให้เห็นเป็นตัวตนเหมือนเป็นคนคนหนึ่งๆ ที่แสดงพฤติกรรมต่างๆ ไปตามอำนาจของกิเลสหรือคุณธรรม และเรื่องราวทั้งหมดนั้นก็ไม่ได้เกิดขึ้นที่ไหน แต่เกิดขึ้นในจิตใจของคนแต่ละคน

และในปี 2525 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าฯ ให้จัดพิมพ์ ในวาระอภิลักขิตสมัยมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงมีพระชนมายุ 50 พรรษา จากนั้นพระนิพนธ์อันทรงคุณค่าฉบับนี้ยังคงถูกตีพิมพ์ซ้ำและเผยแพร่มาจนถึงปัจจุบัน เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และเป็นการเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาผ่านสื่อดิจิทัลที่ทันสมัยซึ่งจะทำให้คนรุ่นใหม่เข้าใจหลักธรรมคำสอนและนำไปประยุกต์ใช้ได้ง่าย ซิป้าร่วมกับวัดบวรนิเวศวิหาร ได้นำ เรื่อง “เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร” มาผลิตในรูปแบบสื่อดิจิทัลหรือแอนิเมชันจำนวน 29 ตอน โดยฝีมือคนไทยทุกขั้นตอน และได้รับเกียรติจาก ดร.พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ (อนิลมาน ธมฺมสากิโย) ร่วมพิจารณาและให้ความเห็นในขั้นตอนสำคัญต่าง ๆ เช่น การตีความเนื้อหา การเขียนบท และการออกแบบ คาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนกันยายน 2559 นี้ รวมทั้งนำไปแผยแพร่ในสถานศึกษาต่างๆ หรือผู้ที่สนใจ ให้มีความเข้าใจในหลักธรรมทางพุทธศาสนา อาทิ ศีล วินัย หิริ โอตตัปปะ ฯลฯ ได้อย่างถ่องแท้ เห็นคุณค่า และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยสำนักงานฯ ได้จัดทำการ์ตูนแอนิเมชัน ชุด เมืองนิรมิต แห่งจิตตนคร จำนวน 29 ตอน ความยาวตอนละประมาณ 20 นาที พร้อมคำบรรยายภาษามือ บรรจุกล่อง จำนวน 5,000 ชุด และเตรียมจัดกิจกรมม school show ไปยังโรงเรียนจำนวน 20 แห่ง ทั่วประเทศเพื่อสร้างการรับรู้หลักธรรมทางพุทธศาสนาให้แก่เยาวชนต่อไป

นอกจากนี้ ซิป้า ได้นำผลงานฯ มาเผยแพร่ร่วมกับกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ในงานวันวิสาขบูชา ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-20 พฤษภาคม 2559 ณ ท้องสนามหลวง โดย ภายในงาน พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เดินเยี่ยมชมนิทรรศการตัวอย่างผลงานการ์ตูนแอนิเมชัน “เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร”ที่จะจัดแสดงในงาน “สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา 2559” ที่ผ่านมา และภายในงานดังกล่าวยังได้รับความสนใจจากเด็ก ๆ เยาวชน และเข้าร่วมชมงานเป็นจำนวนมาก ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) : โทรศัพท์ 0-2141-7158 / โทรศัพท์เคลื่อนที่ 094-545-5054 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ccd@sipa.or.th ตัวอย่าง “เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร”