โครงการพัฒนาผู้ประกอบการให้ได้รับมาตรฐาน CMMI

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ SIPA และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (Software Park Thailand) ได้ร่วมกันดำเนินโครงการพัฒนาผู้ประกอบการให้ได้มาตรฐาน CMMI ตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบัน เพื่อผลักดันและสนับสนุนผู้ประกอบการในการปรับปรุงกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยมาตรฐานสากล CMMI ซึ่งเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบธุรกิจซอฟต์แวร์

มาตรฐาน CMMI (Capability Maturity Model Integration) คือ?

มาตรฐานในการปรับปรุงคุณภาพซอฟต์แวร์ให้มีประสิทธิภาพในระดับ world-class กรอบวิธีการหรือขั้นตอน (process improvement) เพื่อพัฒนาปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ (Product, Service) ให้มีประสิทธิภาพ ตั้งแต่กระบวนการออกแบบจนถึงการส่งมอบ (Release) และ การบำรุงรักษา (Maintenance) เพื่อให้ทุกองค์กรนำไปใช้ปรับปรุงคุณภาพซอฟต์แวร์ กรอบมาตราฐานในการปฏิบัติ (Best Practices ) ที่ช่วยปรับปรุงวิธีการให้มีประสิทธิภาพในการทำงานเพื่อให้บรรลุผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุน

จากการรายงานสรุปจำนวนผู้ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน CMMI ตั้งแต่ปี 2550 – เดือนมิถุนายน 2558 โดย CMMI Institute พบว่าประเทศไทยมีจำนวนผู้ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน CMMI เป็นอันดับที่ 1 ในภูมิภาคอาเซียน

Source : Maturity Profile Report, CMMI Institute, January 2007 – June 2015

 โครงการ หน่วยงานร่วม ระยะเวลา
(ปี)
จำนวนบริษัทที่เข้าร่วมโครงการ จำนวนบริษัทที่ผ่านการประเมิน
ผลการดำเนินโครงการพัฒนาผู้ประกอบการให้ได้มาตรฐาน CMMI (ตั้งแต่ปี 2553 – 2558)
SPI@ease II (2553   3 30 25
CMMI Project(2556) 3 17 27
CMMI Project(2557) *Re-appraisals 9 เดือน(ส.ค. 57 – เม.ย. 58) 5 5
รวม 47

 

Tags: