โครงการส่งเสริมทักษะ ขบวนการผลิต ขบวนการด้านการตลาด และการสร้างเครือข่าย Digital Content

Digital Content อีกกลุ่มธุรกิจที่จะก้าวเข้ามาเป็นกำลังหลักในการสร้างรายได้ให้ประเทศไทย

ปัจจุบันการผลิตดิจิทัลคอนเทนต์ (Digital Content) หนึ่งในอุตสาหกรรมเปี่ยมศักยภาพที่รัฐบาลต้องการผลักดันให้เกิดการเติบโต อย่างเป็นระบบเต็มรูปแบบภายใต้แผนเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งที่ผ่านมามีการประเมินว่า ดิจิทัลคอนเทนต์ คือธุรกิจที่น่าจะก่อให้เกิดรายได้มหาศาลให้กับประเทศ

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวร์แห่งชาติ องค์การมหาชน (SIPA) ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมอุตสาหกรรมได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของนโยบายดังกล่าว และต้องการสนับสนุนให้มีการพัฒนาขีดความสามารถ วางรากฐานความเป็นมืออาชีพ ของนักศึกษา และบุคลากร ซึ่งนับได้ว่าเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญที่สุด ให้มีผลงานและต้องการพัฒนาฝีมือด้านดิจิทัลคอนเทนต์ ในการพัฒนาอุตสาหกรรม ตลอดจนให้มีการใช้ ความรู้ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ และเทคโนโลยี ในสถานประกอบการ และสร้างศักยภาพความเป็นมืออาชีพ ให้มากยิ่งขึ้น

จึงได้จัดให้มีโครงการ Young Professional Digi Talent Program เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเป็นมืออาชีพ ความตระหนัก สร้างคุณค่าและการสร้างเครือข่ายในการพัฒนางานทางด้าน ดิจิทัลคอนเทนต์ ทั้งในประเทศและระดับสากล โดยได้มีรายละเอียดละเอียดในการดำเนินกิจกรรมไปแล้วดังนี้

  • 9 สิงหาคม 2559: เปิดตัวโครงการ “คาแร็คเตอร์ ดีไซน์ เวิร์คชอป” (Character Design Workshop)
  • 2 – 3 กันยายน 2559: การปฐมนิเทศและอบรมผู้เข้าแข่งขันในโครงการ Character Design Workshop ณ  กันตนา สตูดิโอ, บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
  • 4 กันยายน 2559: สัมภาษณ์คัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ Character Design Workshop ณ  กันตนา สตูดิโอ, บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
  • 12 กันยายน 2559: ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบ 20 คน โครงการ Character Design Workshop
  • 19 – 23 กันยายน 2559: อบรมเชิงลึก Character Design Workshop ณ กันตนา มูฟวี มอลล์, บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
  • 3 – 7 ตุลาคม 2559: ผู้เข้ารอบ 20 คน เดินทางศึกษาดูงานด้าน Animation ณ ประเทศญี่ปุ่น