เมืองนิรมิตร แห่ง จิตตนคร

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือซิป้าได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ผ่านบทพระนิพนธ์เรื่อง “จิตตนคร” มานำเสนอรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชันฝีมือคนไทยทั้งหมด ด้วยหลักธรรมที่เป็นเนื้อหาสากลสู่สายตาชาวโลก