นายศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร

นายศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร

วัน/เดือน/ปีเกิด:

9 พฤศจิกายน 2516

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาเอก สาขา Optical Science and Engineering University of Central Florida ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาโท สาขา Optical Science and Engineering University of Central Florida ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยม) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประวัติการทำงาน

  • รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
  • ผู้อำนวยการหน่วยวิจัย Intelligent Devices and Systems Research Unit, NECTEC
  • คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ
  • Senior Member ของสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นานาชาติ (Institute of Electrical and Electronics Engineers: IEEE)
  • หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัย Photonics Technology Laboratory, NECTEC

ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน

  • ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
  • Research Fellow/Fellow of OSA และสมาคม Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers หรือ SPIE