พลังประชารัฐ เอกชนขานรับ พัฒนา Smart City อย่างยั่งยืน

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเปิดตัวโมเดลบริษัทพัฒนาเมืองเพื่อขับเคลื่อน Smart City ที่เกิดจากการรวมตัวของคนในท้องถิ่นลงทุนจดทะเบียนบริษัทในรูปแบบโฮลดิ้งคอมพานีที่มีหน่วยธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมือง และได้รับเสียงตอบรับมากมายจากเครือข่ายภาคเอกชนและหน่วยงานรัฐ เนื่องจากเป็นโมเดลพัฒนาเมืองในท้องถิ่นของตัวเองอย่างบูรณาการ ทำให้เกิดการพึ่งพาซึ่งกันและกันผ่านพลังประชารัฐ ไม่รองบประมาณจากส่วนกลาง ซึ่งเอื้อต่อการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และส่งเสริมสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณการ