สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดกิจกรรม Tech Startup Club

วันที่: 11/03/2560 | ส่วนกลาง

วันเสาร์ที่ 11 มี.ค. 60 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยฝ่ายส่งเสริมการตลาด 2 ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดกิจกรรม Tech Startup Club แคมป์ Hackathon 3 วัน 2 คืน ในหัวข้อ Smart Living ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ปทุมธานี เพื่อสร้างสรรค์ไอเดียอาทิเช่น Smart Home, Smart Energy, Smart Health, Smart Mobility หรือ Interner of Thing เป็นต้น โดย ดร.รัชนี กุลยานนท์ รองคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และคุณมนต์ชัย ศรีเจริญศักดิ์ รักษาการผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมการตลาด 2 ร่วมกล่าวเปิดงาน สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ได้ทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ในการแข่งขัน
Hackathon ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ อาทิคุณชลณัฏฐ์ พูนชัฏกาญจน์ คุณสุรวัฒน์ พรหมโยธิน CEO จาก STYLHUNT พร้อมรับความรู้ด้าน Hardware Development จากทีมงาน Synhub และทีมงานสนับสนุนจากทีม Getlink มาช่วยดูแลน้องๆ ในการสร้างสรรค์ไดเดีย ซึ่งการตัดสินไอเดียจะมีขึ้นในวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: