ผลการดำเนินงาน

สรุปการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับฯ ประจำปีงบประมาณ 2560 (ไตรมาสที่ 1-2)