โครงการ/กิจกรรม ของ DEPA

ส่งเสริมผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทย ก้าวไกลสู่เวทีโลก ผ่านโครงการและกิจกรรมที่พร้อมให้คุณเติบโตไปด้วยกัน

โครงการ/กิจกรรม ของ DEPA

ปัจจุบัน DEPA มีโครงการประจำปี และโครงการ Flagship รวมกว่า 20 โครงการ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการในกลุ่มต่างๆ เช่น การสนับสนุนให้เอสเอ็มอีก้าวสู่ E-Business

โครงการ Flagship

การขับเคลื่อน Phuket Smart City

โครงการส่งเสริมพื้นที่พิเศษสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัล (Smart City)

เมืองต้นแบบที่มีการปรับปรุงระเบียบและข้อกฎหมายที่เป็นอุปสรรค เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการดำเนินธุรกิจและดึงดูดเงินลงทุนจากต่างประเทศ
การส่งเสริมผู้ประกอบการใหม่ทางด้านดิจิทัล

โครงการพัฒนากำลังคนทางด้านดิจิทัลเพื่อสร้างธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล (Tech Startup)

การส่งเสริมผู้ประกอบการใหม่ทางด้านดิจิทัล หรือ Tech Startup ที่มุ่งเน้นการสร้างธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดเป็นสินค้าและบริการ
ยกระดับผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทย ด้วยนวัตกรรมทางดิจิทัล เพื่อการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ

โครงการส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในระดับสากล(Tourism Thailand Open Platform)

ยกระดับผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทย ด้วยนวัตกรรมทางดิจิทัล เพื่อการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ

นอกจากนี้ยังมีโครงการประจำปีเพื่อพัฒนาบุคลากร และส่งเสริมผู้ประกอบการเช่น Thailand ICT Awards, Thailand Digi Challenge, Angel in the City, Asia Pacific ICT Awards, ACM-ICPC Asia และ Asian Animation Summit เป็นต้น

โครงการประจำปี

การเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการกลุ่ม SMEs

โครงการส่งเสริม Digital Marketing สำหรับ SMEs ไทย

การเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการกลุ่ม SMEs โดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล มาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ เป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืน
พัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพของประชาชน

โครงการศึกษาและพัฒนาระบบระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล (Personal Health Record)

ระเบียนสุขภาพ เป็นสิ่งที่สำคัญในวงการแพทย์ เพราะเป็นการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคลได้ตลอดเวลา จะทำให้การวินิจฉัยและรักษาของแพทย์มีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากขึ้น โดยไม่ต้องมีขีดจำกัดในเรื่องของสถานพยาบาล เพราะสามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้ทั่วประเทศ อันจะนำมาซึ่งประโยชน์ต่อสังคมอย่างมากมาย
พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการแข่งขัน ให้ได้มาตรฐานสากล และการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs เพื่อ เพิ่มศักยภาพการแข่งขันสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัล

เรื่องของการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการแข่งขัน ให้ได้มาตรฐานสากล และการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ถือเป็นเรื่องสำคัญ ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล